พระพุทธเจ้าในอดีต

พระพุทธเจ้าในอดีต 27 พระองค์ ปัจจุบัน 1 พระองค์และในอนาคตอีก 1 พระองค์ มีพระนามและช่วงเวลาดังนี้

 • กัปแรกในต้นอสงไขยที่ 17 เป็นสารมณฑกัป คือ กัปที่มีพระพุทธเจ้า 4 พระองค์
  1. พระตัณหังกรพุทธเจ้า
  2. พระเมธังกรพุทธเจ้า
  3. พระสรนังกรพุทธเจ้า
  4. พระทีปังกรพุทธเจ้า (ทรงมีพุทธพยากรณ์ถึงสุเมธดาบสว่าจะมาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าของเราในปัจจุบัน คือพระสมณโคดมเป็นครั้งแรก)
 • กัปหนึ่งในอสงไขยที่ 18 เป็นสารกัป คือ กัปที่มีพระพุทธเจ้า 1 พระองค์
  1. พระโกณฑัญญะพุทธเจ้า
 • กัปหนึ่งในอสงไขยที่ 19 เป็นสารมณฑกัป คือ กัปที่มีพระพุทธเจ้า 4 พระองค์
  1. พระสุมังคละสัมมาสัมพุทธเจ้า
  2. พระสุมนะสัมมาสัมพุทธเจ้า
  3. พระเรวตะสัมมาสัมพุทธเจ้า
  4. พระโสภิตะสัมมาสัมพุทธเจ้า
 • กัปหนึ่งในอสงไขยที่ 20 เป็นสารวรกัป คือ กัปที่มีพระพุทธเจ้า 3 พระองค์
  1. สมเด็จพระอโนมทัสสีสัมพุทธเจ้า
  2. สมเด้จพระปทุมะสัมพุทธเจ้า
  3. สมเด็จพระนารทะสัมพุทธเจ้า
 • ช่วงเศษแสนมหากัป ของ อสงไขยปัจจุบัน
  1. กัปหนึ่งมีพระพุทธเจ้า 1 พระองค์. บางตำราว่าเป็นมัณฑกัป บางตำราก็ว่าเป็นสารกัป.
   1. พระปทุมมุตระพุทธเจ้า
  2. สูญกัป (กัปที่ไม่มีพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้น) 30,000 กัป
  3. มัณฑกัป คือ มีพระพุทธเจ้า 2 พระองค์
   1. พระสุเมธสัมมาสัมพุทธเจ้า
   2. พระสุชาตะสัมมาสัมพุทธเจ้า
  4. สูญกัป 60,000 กัป
  5. วรกัป คือ มีพระพุทธเจ้า 3 พระองค์
   1. พระปียทัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้า
   2. พระอัตถทัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้า
   3. พระธรรมทัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้า
  6. สูญกัป 24 กัป
  7. สารกัป คือ มีพระพุทธเจ้า 1 พระองค์
   1. พระสิทธัตถะสัมมาสัมพุทธเจ้า
  8. สูญกัป 1 กัป
  9. มัณฑกัป คือ มีพระพุทธเจ้า 2 พระองค์
   1. พระติสสะสัมมาสัมพุทธเจ้า
   2. พระมหาปุสสะสัมมาสัมพุทธเจ้า
  10. สารกัป คือ มีพระพุทธเจ้า 1 พระองค์
   1. พระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้า
  11. สูญกัป 60 กัป
  12. มัณฑกัป คือ มีพระพุทธเจ้า 2 พระองค์
   1. พระสิขีสัมมาสัมพุทธเจ้า
   2. พระเวสสภูสัมมาสัมพุทธเจ้า
  13. สูญกัป 30 กัป
  14. กัปปัจจุบัน เป็น ภัทรกัป คือ มีพระพุทธเจ้า 5 พระองค์
   1. พระกกุสันธะสัมมาสัมพุทธเจ้า
   2. พระโกนาคมสัมมาสัมพุทธเจ้า
   3. พระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้า
   4. พระศรีศากยมุนีโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า (พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน 80 ปีก่อนพุทธกาล)
   5. พระศรีอริยเมตไตรยสัมพุทธเจ้า (อนาคต พุทธศักราช 5,000 เป็นต้นไป)
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ศาสนา และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s