พุทธศาสนสุภาษิต

۞ ปโยชเย ธมฺมิกํ โส วณิชฺชํ=พึงประกอบการค้าที่ชอบธรรม
۞ ทุกฺเข สุขานิ วินฺทติ=คนมีปัญญา ถึงคราวมีทุกข์ ก็ยังหาสุขได้
۞ หทยสฺส สทิสี วาจา=คนดี วาจาย่อมเป็นเช่นเดียวกับใจ
۞ สยํ กตานิ ปุญญานิ=บุญที่ทำไว้ จะเป็นมิตรติดตามตัวไปเบื้องหน้า
۞ โภคสุขํ ภเวยฺย=พึงเป็นผู้มีสุข จากการใช้จ่ายทรัพย์ แต่พอดี
۞ สนฺตุฏฐีปรมํ ธนํ=ความรู้จักพอ เป็นทรัพย์อย่างยิ่ง
۞ นานาทิฏฺฐิเก นานยิสฺสสิ เต=ต่างคนต่างความเห็น จะให้คิดเห็นเหมือนกันหมด ไม่ได้
۞ อวิทฺทสู มารวสานุวตฺติโน=ผู้อ่อนแอ มักตกอยู่ใต้อำนาจความชั่ว
۞ สจฺเจนาลิกวาทินํ = พึงชนะคนพูดปดด้วยคำจริง
۞ อนตฺถชนโน โกโธ=ความโกรธ ย่อมสร้างแต่ความพินาศ
۞ วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ=บุคคลล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร
۞ รตฺโย อโมฆา คจฺฉนฺติ=คนฉลาดย่อมไม่ปล่อยให้คืนวันผ่านไปเปล่าๆ
۞ ยตฺถ พาลา ปภาสเร=คนโง่ พูดเรื่องใด ย่อมผูกมัดตัวเองด้วยเรื่องนั้น
۞ เปยฺยวชฺชญฺจ สงฺคหา=คำพูดดี คือเครื่องยึดเหนี่ยวใจคน
۞ สติ สพฺพตฺถ ปตฺถิยา=สติ เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องใช้ในทุกๆ ที่
۞ อาปทาสุ ถาโม เวทิตพฺโพ=กำลังใจ พึงรู้ได้เมื่อคราวมีภัย
۞ อุตฺตมํ ปณิปาเตน=ควรชนะผู้ที่สูงกว่าด้วยการอ่อนน้อม
۞ ญตฺตํ พาลสฺส ชายติ=ความรู้ของคนพาล เป็นความรู้เพื่อทำลาย
۞ อมานา ยตฺถ น ตตฺถ วสตี วเส=ที่ใดไม่ยกย่องคนดี เราก็ไม่ควรอยู่ที่นั้น
۞ อปฺปตฺโต โน จ อุลฺลเป=เมื่อความสำเร็จยังไม่มาถึง ไม่พึงพูดโอ้อวด
۞ โกธํ ปญฺญาย อุจฺฉินเท=พึงขจัดความโกรธ ด้วยปัญญา
۞ สจฺเจน กิตฺตึ ปปฺโปติ=คนได้รับเกียรติ เพราะความสัตย์
۞ น อิจฺเฉยฺย อธมฺเมน สมิทฺธิ=ไม่พึงปรารถนาความสำเร็จโดยใช้วิธีที่ไม่ชอบธรรม
۞ ปญฺญาปมาณํ กถิตวากฺยํ= คำพูด ย่อมบ่งบอกถึงสติปัญญาของผู้พูด
۞ หิยฺโยติ หิยฺยติ โปโส=คนผลัดวันประกันพรุ่ง มีแต่จะเสื่อม
۞ เทวา น อิสฺสนฺติ ปุริสปรกฺกมสฺส=คนที่พากเพียรไม่หยุด แม้แต่เทวดาก็กีดกันความสำเร็จไม่ได้
۞ พหูนํ ปณฺฑิโต ชีเว =บัณฑิต มีชีวิตอยู่ เพื่อหมู่ชน
۞ ยโส น อายาจนเหตุ ปฏิลาภํ=ลาภยศ ย่อมไม่ได้มาเพียงด้วยการอ้อนวอน
۞ น วิตฺเตน ชรํ วหนฺติ=ทรัพย์สมบัติ ซื้อความแก่ชราไม่ได้
۞ อฑฺฒา เจว ทฬิทฺทา จ สพฺเพ มจฺจุปรายนา=ทั้งคนมีทั้งคนจน ล้วนมีความตายเป็นเบื้องหน้า
۞ น มิยฺยมานสฺส ภวนฺติ ตาณา=ความตายเมื่อมาถึง ไม่มีผู้ใดป้องกันได้
۞ ททมาโน ปิโย โหติ=ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก
۞ ปิยานํ อทสฺสนํ ทุกฺขํ=การพลัดพรากจากสิ่งที่รัก เป็นทุกข์
۞ น ตํ ชิตํ สาธุ ชิตํ  ย ํ ชิตํ อวชิยฺยติ=ความชนะใดที่ชนะแล้วกลับแพ้ได้ ความชนะนั้นไม่ดี
۞ จิตฺเตน นียติ โลโก จิตฺเตน ปริกสฺสต จิตฺตสฺส เอกธมฺมสฺส สพฺเพว วสมนฺวคู=โลกถูกจิตนำไป ถูกจิตชักไป สัตว์ทั้งปวงไปสู่อำนาจแห่งจิตอย่างเดียว

Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ศาสนา และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s