ปฏิจจสมุปบาท

ปฏิจจสมุปบาท ลูกกุญแจดอกสำคัญที่พระพุทธเจ้าทรงค้นหามาตลอดเวลา 6 ปี ได้กระจ่างแจ้งในคืนวันที่ทรงตรัสรู้ กระแสการเกิดต่อเนื่องกันไปนี้เองคือธรรมชาติและคือคำตอบของทุกสิ่ง

ความผิดหวังทั้งปวงในชีวิตมนุษย์ ความเจ็บป่วย สงคราม พรัดพราก แก่ชรา ไม่สวยไม่หล่อ อ้วน ยากจน ล้วนเป็นไปเพราะอะไร

เพราะมีชีวิตของเราอยู่ และสุดท้ายเราต้องตาย เราทุกคนไม่อยากตาย

เราต้องตายเพราะอะไร

คำตอบที่ง่ายและแปลกประหลาด เราตาย เพราะเราเกิด

จริงสิ หากไม่เกิด เราจะตายได้ไง ความทุกข์จะมาหาเราีที่ไหน

แต่ทำไมเราถึงต้องเกิดมา

นั่นคือจุดเริ่มต้นของการค้นหา

เราเกิดมาเพราะมีที่ให้เราเกิด ไม่มีภพ หรือโลกให้เราเกิด เราจะเกิดได้ไง เกิดที่ไหน

ภพ หรือที่เกิดของเรานัน้มาจากไหน จากนี้ไปต้องใช้ระดับของการ “รู้” ที่เหนือตัวหนังสือ

โดยรวมแล้ว สภาพอาศัยปัจจัยเกิด ขึ้น, การที่สิ่งทั้งหลายอาศัยกันจึงเกิดมีขึ้น, การที่ทุกข์เกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยต่อเนื่องกันมา มีองค์คือหัวข้อดังนี้

บาลี
อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา สงฺขาราปจฺจยา วิญฺญาณํ  วิญฺญาณปจฺจยา นามรูปํ นามรูปปจฺจยา สฬายตนํ สฬายตนปจฺจยา ผสฺโส ผสฺสปจฺจยา เวทนา เวทนาปจฺจยา ตณฺหา ตณฺหาปจฺจยา อุปาทานํ อุปาทานปจฺจยา ภโว ภวปจฺจยา ชาติ ชาติปจฺจยา ชรามรณํ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา สมฺภวนฺติ เอวเมตตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ
ไทย

เพราะอวิชชา เป็นปัจจัย สังขารจึงมี

เพราะสังขาร เป็นปัจจัย วิญญาณจึงมี

เพราะวิญญาณ เป็นปัจจัย นามรูป จึงมี

เพราะนามรูป เป็นปัจจัย สฬายตนจึงมี

เพราะสฬายตนะ เป็นปัจจัย ผัสสะ จึงมี

เพราะผัสสะ เป็นปัจจัย เวทนา จึงมี

เพราะเวทนา เป็นปัจจัย ตัณหาจึงมี

เพราะตัณหาเป็นปัจจุย อุปปาทานจึงมี

เพราะอุปาทาน เป็นปัจจัย ภพ จึงมี

เพราะภพ เป็นปัจจัย ชาติจึงมี

เพราะชาติ เป็นปัจจัย ชรามรณะจึงมี

เพราะชรา มรณะ เป็นปัจจัย โสกะ, ปริเทวะ , ทุกข์, โทมนัส และ อุปายาส (ความคับแค้น) จึงมีพร้อม

นี่คือแก่นแท้ คือ Core ของศาสนา คือสิ่งที่ผู้ค้นหาทางออก ต้องหาให้พบ แต่สิ่งพวกนี้ไม่อาจเข้าใจด้วยการนึก ท่านต้องมีมากกว่านั้น มากกว่าอ่านแล้วเอาไปพูดต่อ ทุกข์ถ้าพ้นไปได้ด้วยการนึกคิดเอา พรุ่งนี้ท่านคงไม่ต้องร้องไห้แล้ว

Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ศาสนา และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

6 ตอบกลับที่ ปฏิจจสมุปบาท

 1. ADISORN (หมอแดง) พูดว่า:

  เป็นสัจจะธรรมครับ

 2. sitaya songhasisoon พูดว่า:

  ที่ริงยงมีปฏิจจสมุปบาทอีกหลายรูปแบบครับ

  • sitaya songhasisoon พูดว่า:

   ตังอย่างเช่น “๑. สังขารเกิดเพราะ กุศลมูล เป็นปัจจัย ๒. วิญญาณเกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัย ๓. นามเกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัย ๔. อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเป็นปัจจัย ๕. ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เป็นปัจจัย ๖. เวทนาเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัย ๗. ปสาทะ เกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัย ๘. อธิโมกข์ เกิดเพราะ ปสาทะเป็นปัจจัย ๙. ภพเกิดเพราะ อธิโมกข์ เป็นปัจจัย ๑๐. ชาติเกิดเพราะภพเป็นปัจจัย ๑๑. ชรามรณะเกิดเพราะชาติเป็นปัจจัย ๑๒. ความเกิดแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้” นี่เป็นปฏิจจสมุปบาท ของกามาวจรกุศลจิตที่พระศาสดาทรงแสดงไว้ในพระอภิธรรม นอกจากนี้ก็ยังมีปฏิจจสมุปบาทของฌานจิต โลกุตตรกุศลจิต (มรรคจิต) โลกุตตรวิบากจิต (ผลจิต) และอัพยากตจิตทุกดวง แต่เรามักเห็นเฉพาะรูปแบบที่ท่านยกมาแสดงเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น จึงควรศึกษาเรื่องนี้กันเพิ่มเติม เพื่อให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องและกว้างขวางขึ้น หากท่านต้องการทราบรายลเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผมได้ครับ

  • sitaya songhasisoon พูดว่า:

   ปฏิจจสมุปบาทของกามาวจรกุศลจิต รูปาวจรกุศลจิต เป็นดังนี้ “๑. สังขารเกิดเพราะ กุศลมูล เป็นปัจจัย ๒. วิญญาณเกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัย ๓. นามเกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัย ๔. อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเป็นปัจจัย ๕. ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เป็นปัจจัย ๖. เวทนาเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัย ๗. ปสาทะ เกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัย ๘. อธิโมกข์ เกิดเพราะ ปสาทะเป็นปัจจัย ๙. ภพเกิดเพราะ อธิโมกข์ เป็นปัจจัย ๑๐. ชาติเกิดเพราะภพเป็นปัจจัย ๑๑. ชรามรณะเกิดเพราะชาติเป็นปัจจัย ๑๒. ความเกิดแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้”

 3. sitaya songhasisoon พูดว่า:

  เช่น พระศาสดาทรงแสดงปฏิจจสมุปบาทของกามาวจรกุศลจิต ของรูปาวจรกุษศลจิต และของโลกุตตรกุศลจิต เป็นต้น ซึ่งต่างไปจากรูปแบบที่ท่านยกมาแสดงมาก และมีองค์ธรรมที่ต่างกันด้วย ดังนั้น เราจึงควรศึกษาเรื่องนี้กัเพิ่มเติม เพื่อให้มีความเข้าใจในเรื่องปฏิจจสมุปบาทที่ถูกต้องและกว่าที่เป็นอยู่ในปจจุบัน

 4. sitaya songhasisoon พูดว่า:

  ัััััส่งความเห็นไม่ออก

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s