มะเร็งจากก๊าซเรดอน

ก๊าซเรดอน เป็นกาซไม่มีสี ไม่มีกลิน ไม่มีรส และมองไม่เห็น เกิดจากการสลายตัวของยูเรเนียม-238 อะตอมของเรดอนเป็นอะตอมของก๊าซเฉื่อย มีครึ่งชีวิตสัน แหล่งกาเนิดของเรดอนแบ่งเป็น 3 ประเภทคือ ก๊าซในดิน สามารถแพร่ผ่านช่องว่างเล็กระหว่างดินเข้าสูที่พักอาศัย น้ำใต้ดิน เรดอนที่เจือปนในน้ำจะออกมาจากน้ําและเข้าสู่อากาศภายในอาคาร และวัสดุกอสร้าง ที่อาจทํามา จากสารกัมมันตรังสี

ประเทศไทยพบก๊าซเรดอนมากในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะในฤดูหนาว เนื่องจากมีลมพัดจากแผ่นดินใหญ่จีนเข้าสูประเทศไทยทางทิศเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งจะนําก๊าซเรดอนเข้ามาด้วย โดยมีค่าเฉลี่ย 186 pCi/L ส่วนในฤดูร้อนและฤดูฝนมีลมพัดมาจากทิศใต้ ผ่านทะเลเป็นสวนใหญ่ ผ้านแผ่นดินน้อย จากการวัดพบว่า มีความเข้มข้นกาซเรดอนน้อยกว่าในฤดูหนาว

ก๊าซเรดอนเป็นสาเหตุที่ก่อให้ เกิดโรคมะเร็งปอด เป็นอันดับสองรองจากบุหรี่ อนุภาคกัมมันตรังสีที่เกิดจากเรดอนและเมื่อเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ จะเกิดการสลายตัวต่อไปให้รังสีแอลฟา ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเนื้อเยื่อปอด เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดโรคมะเร็งได้

การลดปริมาณเรดอนในที่พักอาศัยสามารถทําได้หลายวิธีเช่น การอุดรอยแตกร้าวของพ้ืนและผนัง การเคลือบทาสีที่ผิวหน้าของพ้ืนและผนัง การใช้แผ่นอลูมิเนียมฟอยล์บุทับฝาผนังบ้าน และลักษณะของบ้านควรจะมีการถ่ยเทอากาศได้ดีซึ่งวิธีเหล่านี้จะสามารถลดปริมาณเรดอนลงได้ประมาณครึ่งหนึ่ง

องค์กรพิทักษักสิงแวดล้อม (US EPA) ได้กําหนดระดับเรดอนในอาคารโดยลี่ยไว้ที่ 4 pCi/L หรือ 148 Bq/mซึ่งหากตรวจพบว่ามีค่าเรดอนเกินระดับที่กําหนดน้ี จะต้องรีบหาวิธีในการลดปริมาณก๊าซเรดอนโดยเร็ว

สําหรับประเทศไทยยังไม่มีการต้ังมาตรฐานความเข้มข้นของก๊าซเรดอนขี้นใช้ จึงจําเป็นต้องนําระดับมาตรฐานความเข้มข้นของสหรัฐอเมริกามาใช้ไปก่อน

เรื่อง: โดย นางสาวสุปรียา กิจบํารุง

เรื่องนี้ถูกเขียนใน สุขภาพ-เพศ และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s