คลังเก็บรายเดือน: เมษายน 2016

Gutenberg–Richter law

กฏของกูเต็นเบิร์ก-ริกเตอร์ เกี่ยวกับอาฟเตอร์ช็อค มีสมการเบื้องต้นว่า log10 N = a – bM จำนวนครั้งและขนาดของอาฟเตอร์ช็อค หลังจากเกิดแผ่นดินไหวหลัก M ต้องพิจารณาจากกราฟแจกแจงความถี่ FMD ในภาพด้านบนโดยค่า M ที่นำมาพิจารณาจะต้องมากกว่า Completeness magnitude หรือ Mc ซึ่งการสังเกต Mc ให้ดูที่แมกนิจูดเล็กที่สุดก่อนเส้นกราฟจะเริ่มโค้ง (กฏ GR ใช้ได้กับช่วงเส้นกราฟที่เป็นเส้นตรงเท่านั้น) โดยมีค่าคงที่ที่ต้องสนใจ 2 ค่า แตกต่างกันไปตามพื้นที่ต่างๆของโลก สำหรับพื้นที่ของไทยเราจะใช้ค่า a=9.54 และ b = 1.30 ± 0.01 โดยสมการทั่วไปของกูเต็นเบิร์ก-ริกเตอร์จะใช้ในรูปแบบ N = 10a-bM  อ้างอิง http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:168371/FULLTEXT01.pdf  

โพสท์ใน วิชาแผ่นดินไหว 101 | ใส่ความเห็น

คำนวนรัศมีและจำนวนครั้งของอาฟเตอร์ช็อค

  อ้างอิง Reasenberg 1985 แผ่นดินไหวขนาด M6.0 จะมีวงรัศมีอาฟเตอร์ช็อค 29 ก.ม. เกิดอฟาเตอร์ช็อคนาน 72 วัน แผ่นดินไหวขนาด M6.3 จะมีวงรัศมีอาฟเตอร์ช็อค 38 ก.ม. เกิดอฟาเตอร์ช็อคนาน 114 วัน แผ่นดินไหวขนาด M6.5 จะมีวงรัศมีอาฟเตอร์ช็อค 46 ก.ม. เกิดอฟาเตอร์ช็อคนาน 155 วัน แผ่นดินไหวขนาด M7.8 จะมีวงรัศมีอาฟเตอร์ช็อค 153 ก.ม. เกิดอฟาเตอร์ช็อคนาน 1,138 วัน ปล. กฏนี้ใช้กับขนาดแผ่นดินไหวไม่เกิน 8.0 ขอบคุณ อ.ไพบูลย์ นวลนิล

โพสท์ใน ภัยพิบัติ, วิชาแผ่นดินไหว 101 | ใส่ความเห็น