คลังเก็บหมวดหมู่: พุทธศาสนสุภาษิต

มาวมญฺเญถ ปุญฺญสฺส น มตฺตํ อาคมิสฺสติ อุทพินฺทุนิปาเตน อุทกุมฺโภปิ ปูรติ อาปูรติ ธีโร ปุญฺญสฺส โถกํ โถกมฺปิ อาจินํ ฯ อย่าดูถูกบุญเล็กน้อยว่าจักไม่สนองผล น้ำตกจากเวหาทีละหยาดๆ ยังเต็มตุ่มได้ นักปราชญ์สะสมบุญทีละเล็กละน้อย ย่อมเต็มด้วยบุญได้เช่นกัน Despise not merit, Saying, ‘It will not come to me’; Drop by drop is the waterpot filled, Likewise the man, … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน พุทธศาสนสุภาษิต | ใส่ความเห็น