คลังเก็บหมวดหมู่: วิชาแผ่นดินไหว 101

Gutenberg–Richter law

กฏของกูเต็นเบิร์ก-ริกเตอร์ เกี่ยวกับอาฟเตอร์ช็อค มีสมการเบื้องต้นว่า log10 N = a – bM จำนวนครั้งและขนาดของอาฟเตอร์ช็อค หลังจากเกิดแผ่นดินไหวหลัก M ต้องพิจารณาจากกราฟแจกแจงความถี่ FMD ในภาพด้านบนโดยค่า M ที่นำมาพิจารณาจะต้องมากกว่า Completeness magnitude หรือ Mc ซึ่งการสังเกต Mc ให้ดูที่แมกนิจูดเล็กที่สุดก่อนเส้นกราฟจะเริ่มโค้ง (กฏ GR ใช้ได้กับช่วงเส้นกราฟที่เป็นเส้นตรงเท่านั้น) โดยมีค่าคงที่ที่ต้องสนใจ 2 ค่า แตกต่างกันไปตามพื้นที่ต่างๆของโลก สำหรับพื้นที่ของไทยเราจะใช้ค่า a=9.54 และ b = 1.30 ± 0.01 โดยสมการทั่วไปของกูเต็นเบิร์ก-ริกเตอร์จะใช้ในรูปแบบ N = 10a-bM  อ้างอิง http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:168371/FULLTEXT01.pdf  

โพสท์ใน วิชาแผ่นดินไหว 101 | ใส่ความเห็น

คำนวนรัศมีและจำนวนครั้งของอาฟเตอร์ช็อค

  อ้างอิง Reasenberg 1985 แผ่นดินไหวขนาด M6.0 จะมีวงรัศมีอาฟเตอร์ช็อค 29 ก.ม. เกิดอฟาเตอร์ช็อคนาน 72 วัน แผ่นดินไหวขนาด M6.3 จะมีวงรัศมีอาฟเตอร์ช็อค 38 ก.ม. เกิดอฟาเตอร์ช็อคนาน 114 วัน แผ่นดินไหวขนาด M6.5 จะมีวงรัศมีอาฟเตอร์ช็อค 46 ก.ม. เกิดอฟาเตอร์ช็อคนาน 155 วัน แผ่นดินไหวขนาด M7.8 จะมีวงรัศมีอาฟเตอร์ช็อค 153 ก.ม. เกิดอฟาเตอร์ช็อคนาน 1,138 วัน ปล. กฏนี้ใช้กับขนาดแผ่นดินไหวไม่เกิน 8.0 ขอบคุณ อ.ไพบูลย์ นวลนิล

โพสท์ใน ภัยพิบัติ, วิชาแผ่นดินไหว 101 | ใส่ความเห็น

เฟสต่างๆของคลื่นแผ่นดินไหว P และ S

เฟสต่างของของคลื่น P และ S มีเป็นจำนวนมาก ในภาพจากเอกสารของริกเตอร์ เส้นทึบแทนคลื่น P เส้นประแทนคลื่น S หากผ่านเข้าแกนโลกส่วนอกแทน ก้จะเพิ่มเฟส K หากสะท้อนแก่นโลกก็เพิ่มเฟส c  (ในสมัยหลังมีเฟส I ที่เกิดจากการผ่านเข้าแก่นโลกส่วนในด้วย) เช่นในภาพ f เฟส PKSPKS เกิดจากคลื่น P  ผ่านเข้าแกนโลกเป็น K แล้วทะลุออกอีกด้าน Transverse เป็นคลื่น S กลายเป็น PKS จากนั้นสะท้อนเปลือกโลก Transverse เป็นคลื่น P กลายเป็น PKSP ทะลุเข้าแก่นโลกเป็น PSKPK แล้วออกมาสุดท้ายกลายเป็นคลืน … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ภัยพิบัติ, วิชาแผ่นดินไหว 101 | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

รวมมาตราวัดขนาดแผ่นดินไหว (Earthquake Magnitude Scale)

ML มาตราริกเตอร์ หรือ มาตราท้องถิ่น (Local magnitude) เป็นมาตราฐาน กำเนิดก่อนและรู้จักนิยมใช้กันมากที่สุด ข้อดีคือคำนวนได้ง่ายและเร็ว แต่มีข้อจำกัดที่วัดได้ในระยะไม่เกิน 600 กม. และวัดขนาดได้ไม่เกิน 7.0 นิยมใช้ในประเทศที่มีขนาดเล็กเช่นไต้หวัน ไทย เนปาล ฯลฯ MLv เป็นมาตราท้องถิ่นที่คำนวนโดยอิง vertical component using a correction term to fit with the standard ML MLh เป็นมาตราท้องถิ่นที่คำนวนโดยอิง horizontal components to SED specifications Ms  หรือมาตราคลื่นผิว (Surface wave … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ภัยพิบัติ, วิชาแผ่นดินไหว 101 | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น

Strike Dip Slip ในวิชาแผ่นดินไหว

Strike ø คือมุมของรอยเลื่อนในแนวระนาบเทียบกับทิศเหนือ มีค่า 0°ถึง 360° Dip δ คึอมุมของ hanging-wall block วัดจากระนาบผิวดิน มีค่า 0° ถึง 90° Slip λ คือมุมการคลื่อนของ hanging-wall block มีค่า -180° ถึง 180° ถ้า λ เป็น 0° แสดงว่า  hanging-wall เคลื่อนในแนวระนาบ เป็น Strike slip ชนิดเลื่อนซ้าย หรือ  left-lateral (sinstral) ถ้า λ มากกว่าศูนย์ แสดงว่า  hanging-wall เคลื่อนขึ้น ถือเป็น Reverse fault ถ้า λ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ภัยพิบัติ, วิชาแผ่นดินไหว 101 | ติดป้ายกำกับ , , , , | ใส่ความเห็น