คลังเก็บหมวดหมู่: ศาสนา

ความเห็นของพุทธทาส

โพสท์ใน ศาสนา | ใส่ความเห็น

โอวาทจี้กง

โอวาทจี้กง 1.ชีวิตย่อมเป็นไปตามวิถีแห่งกรรมลิขิต วอนขออะไร 2.วันนี้ไม่รู้เหตุการณ์ในวันพรุ่งนี้ กลุ้มเรื่องอะไร 3.ไม่เคารพพ่อแม่แต่เคารพพระพุทธองค์ เคารพทำไม 4.พี่น้องคือผู้ที่เกิดตามกันมา ทะเลาะกันทำไม 5.ลูกหลานทุกคนล้วนมีบุญตามลิขิต ห่วงใยทําไม 6.ชีวิตย่อมมีโอกาสประสบความสำเร็จได้ ร้อนใจทำไม 7.ชีวิตใช่จะพบเห็นรอยยิ้มกันได้ง่าย ทุกข์ใจทำไม 8.ผ้าขาดปะแล้วกันหนาวได้ อวดโก้ทำไม 9.อาหารผ่านลิ้นแล้วกลายเป็นอะไร อร่อยไปใย 10.ตายแล้วบาทเดียวก็เอาไปไม่ได้ ขี้เหนียวทำไม 11.ที่ดินคือสิ่งที่สืบทอดแก่คนรุ่นหลัง โกงกันทำไม 12.โอกาสจะได้กลายเป็นเสีย โลภมากทำไม 13.สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เหนือศีรษะเพียง 3 ฟุต ข่มเหงกันทำไม 14.ลาภยศเหมือนดอกไม้ที่บานอยู่ไม่นาน หยิ่งผยองทำไม 15.ทุกคนย่อมมีลาภยศตามวาสนาที่ลิขิต อิจฉากันทำไม 16.ชีวิตลำเค็ญเพราะชาติก่อนไม่บำเพ็ญ แค้นใจทำไม—บำเพ็ญไวไว 17.นักเล่นการพนันล้วนตกต่ำ เล่นการพนันทำไม 18.ครองเรือนด้วยความประหยัดดีกว่าขอพึ่งผู้อื่น สุรุ่ยสุร่ายทำไม 19.จองเวรจองกรรมเมื่อไรจะจบสิ้น … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ศาสนา | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

ปฏิจจสมุปบาท

ปฏิจจสมุปบาท ลูกกุญแจดอกสำคัญที่พระพุทธเจ้าทรงค้นหามาตลอดเวลา 6 ปี ได้กระจ่างแจ้งในคืนวันที่ทรงตรัสรู้ กระแสการเกิดต่อเนื่องกันไปนี้เองคือธรรมชาติและคือคำตอบของทุกสิ่ง ความผิดหวังทั้งปวงในชีวิตมนุษย์ ความเจ็บป่วย สงคราม พรัดพราก แก่ชรา ไม่สวยไม่หล่อ อ้วน ยากจน ล้วนเป็นไปเพราะอะไร เพราะมีชีวิตของเราอยู่ และสุดท้ายเราต้องตาย เราทุกคนไม่อยากตาย เราต้องตายเพราะอะไร คำตอบที่ง่ายและแปลกประหลาด เราตาย เพราะเราเกิด จริงสิ หากไม่เกิด เราจะตายได้ไง ความทุกข์จะมาหาเราีที่ไหน แต่ทำไมเราถึงต้องเกิดมา นั่นคือจุดเริ่มต้นของการค้นหา เราเกิดมาเพราะมีที่ให้เราเกิด ไม่มีภพ หรือโลกให้เราเกิด เราจะเกิดได้ไง เกิดที่ไหน ภพ หรือที่เกิดของเรานัน้มาจากไหน จากนี้ไปต้องใช้ระดับของการ “รู้” ที่เหนือตัวหนังสือ โดยรวมแล้ว สภาพอาศัยปัจจัยเกิด … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ศาสนา | ติดป้ายกำกับ | 6 ความเห็น

นิวรณ์ 5

นิวรณ์ 5 กิเลสชั้นละเอียด ที่ถูกปรุงขึ้นมาเป็นกิเลสชั้นกลาง เรียกว่า “นิวรณ์ 5” รบกวน อยู่ที่ มโนทวาร นั้น มีเรื่องที่พึงศึกษาดังนี้ คำว่า นิวรณ์ แปลว่า เครื่องห้าม หรือ เครื่องกั้น ในที่นี้หมายถึง เครื่องกั้นจิต มิให้บรรลุถึงธรรม ที่สูงขึ้นไป อธิบายว่า ตามปรกติ คนเรา มักมีความรู้สึกที่ เรียกว่า นิวรณ์ อยู่ด้วยกันทุกคน ไม่อย่างใด ก็อย่างหนึ่ง ตามวิสัยของ ปุถุชน เพราะฉะนั้น จึงเป็นอันว่า จิตของ ปุถุชน ถูกนิวรณ์ เหล่านี้ กีดกันไว้ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ศาสนา | ติดป้ายกำกับ | 1 ความเห็น

พระอรหันต์กับความง่วงนอน

ภาพ: พระอาจารย์เยื้อน กำลังป้อนข้าวต้ม หลวงปู่ดูลย์ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ปี 2526 เกี่ยวกับเรื่องความง่วงนี้ คุณบำรุงศักดิ์ กองสุข เคยกราบเรียนถามหลวงปู่ว่า พระอริยบุคคลทั้ง ๔ ท่านมีความง่วงเหงาหาวนอนบ้างหรือเปล่า? หลวงปู่ตอบว่า พระโสดาบัน ยังมีง่วงนอนอยู่ พระสกิทาคามี มีง่วงนอนน้อยลง พระอนาคามี ยังมีง่วงนอนนิดหน่อย พระอรหันต์ ไม่มีง่วงนอน คุณ บำรุงศักดิ์ ยังได้ เคยกราบเรียนถาม พระอาจารย์สุวัจน์ สุวโจ ในช่วงที่ท่านมาเฝ้าอาพาธ หลวงปู่ฝั้น อาจาโร ที่โรงพยาบาลจุฬาฯ โดยกราบเรียนถามข้อความต่างๆ เช่น “พระอรหันต์ เวลานอนจิตท่านหลับหรือไม่” ได้ รับคำตอบจากพระอาจารย์สุวัจน์ว่า … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ศาสนา | ติดป้ายกำกับ , , | 1 ความเห็น

โพชฌงค์ 7

โพชฌงค์แปลว่าธรรมเป็นเครื่องตรัสรู้ หมายความว่าคนที่เข้าถึงการบรรลุมรรคผล หรือว่าเข้าถึงความดีได้ต้องมีโพชฌงค์ 7 ประการ โพชฌงค์นี่มีอยู่ด้วยกัน 7 ประการ 1. สติ ความระลึกได้ 2. ธรรมวิจยะ การวินิจฉัยธรรม 3. วิริยะ ความเพียร 4. ปีติ ความอิ่มใจ 5. ปัสสัทธิ ความสงบ 6. สมาธิ จิตตั้งมั่น 7. อุเบกขา ความวางเฉย จัด ว่าเป็นโพชฌงค์ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยกย่องและทรงรับรอง ว่า ถ้าใครมีคุณธรรม 7 ประการนี้ไว้ประจำใจแล้ว เรียกว่าประจำ ให้รู้อยู่ว่าเรามีโพชฌงค์ 7 หรือไม่ หรืออาการโพชฌงค์ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ศาสนา | ติดป้ายกำกับ , , , , , , , | 1 ความเห็น

บุญกิริยาวัตถุ 10 ประการ

บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ประการ บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ประการ บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ประการ คือ สิ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งการทำบุญ หรือกล่าวอย่างง่ายๆว่า การกระทำที่เกิดเป็นบุญ เป็นกุศล แก่ผู้กระทำดังต่อไปนี้ บุญสำเร็จได้ด้วยการบริจาคทาน (ทานมัย) คือการเสียสละนับแต่ทรัพย์ สิ่งของ เงินทอง ตลอดจนกำลังกาย สติปัญญา ความรู้ความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยส่วนรวม รวมถึงการละกิเลส โลภะ โทสะ โมหะ ออกจากจิตใจ จนถึงการสละชีวิตอันเป็นสิ่งมีค่าที่สุดเพื่อการปฏิบัติธรรม บุญสำเร็จได้ด้วยการรักษาศีล (สีลมัย) คือการตั้งใจรักษาศีล และการปฏิบัติตนไม่ให้ละเมิดศีล ไม่ว่าจะเป็นศีล ๕ หรือศีล ๘ ของอุบาสกอุบาสิกา ศีล … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ศาสนา | ติดป้ายกำกับ | 1 ความเห็น